FUNDACJA "Razem do celu"

Przykładowy opis z aktywnym odnośnikiem, Szablony HTML.

Edukacja Przedszkolna

Pierwsze lata życia dziecka decydują o jego rozwoju i dalszych losach. Znacząca część możliwości intelektualnych człowieka kształtuje się w pierwszych latach życia. Większość wrodzonych predyspozycji rozwija się intensywnie w wieku przedszkolnym, dotyczy to także zdolności uczenia się. Działania edukacyjne, stymulowanie rozwoju intelektualnego i społecznego dziecka przynoszą najlepsze rezultaty właśnie w okresie przedszkolnym.

Witamy

Celem Fundacji jest wspieranie rozwoju ogółu społeczeństwa w szczególności poprzez: popieranie, inicjowanie, promocję, wspomaganie oraz realizowanie przedsięwzięć na rzecz obywateli.

Fundacja realizuje cele statutowe prowadząc działania, które będą realizowane w szczególności na rzecz inicjatyw obywatelskich, społecznych, instytucji oraz organizacji działających w następujących obszarach: - edukacja, oświata, kultura, prawa człowieka, rozwój regionalny oraz lokalny.

Cele statutowe fundacji mogą być realizowane w formie odpłatnej i nieodpłatnej.
Oprócz realizacji inicjowanych przez siebie przedsięwzięć, fundacja współdziała z innymi instytucjami, organizacjami i osobami dla osiągania wspólnych celów statutowych. Współdziałanie to może mieć charakter wsparcia organizacyjnego, częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia albo pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł.

Fundacja realizuje cele statutowe także poprzez członkostwo w organizacjach zrzeszających fundacje polskie i zagraniczne, o celach statutowych zbieżnych lub tożsamych z celem Fundacji.
W ramach realizacji celów statutowych Fundacja może inicjować postępowania i przystępować do postępowań toczących się przed organami wymiaru sprawiedliwości oraz organami administracji publicznej w charakterze organizacji społecznej w sposób i na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa.

Żadne przejawy działalności Fundacji nie powinny być interpretowane jako zastępowanie instytucji państwowych w spełnianiu ich statutowych obowiązków.

Galeria

Dodatkowe menu
Z ostatniej Chwili

Zapraszamy do zapoznania się ze stronami naszych najnowszych działań w dziale Projekty